Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων

2

Άρθρο στην Εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ»

2Με μεγάλη επιτυχία  συνεχίζεται η κατάρτιση στο ΔΗΜΟΣΙΟ  ΙΕΚ ΛΕΧΑΙΝΩΝ στο τμήμα «Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων».

Όπως μας τόνισε ο Διευθυντής του ΙΕΚ Κος  Βουδούρης Δημήτριος η ειδικότητα αυτή λειτουργεί μόνο στο ΔΗΜΟΣΙΟ  ΙΕΚ ΛΕΧΑΙΝΏΝ και πουθενά αλλού σε άλλη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια σχολή  στην Ελλάδα. Αυτό και μόνο το γεγονός το θεωρούμαι μεγάλη επιτυχία. Βασική επιδίωξη μας είναι να καθιερωθεί η ειδικότητα αυτή , ώστε να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και γεωργία  να στηρίζεται σε εξει-δικευμένο προσωπικό, αλλά και τα παιδιά ώστε να βρίσκουν απασχόληση άμεση ή έμμεση.

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ της ειδικότητας, «Τεχνικού Επισκευής και Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων»  μετά την αποφοίτησή τους,  θα πρέπει να έχουν αποκτήσει άρτια τεχνική κατάρτιση, να συντηρούν και να επισκευάζουν τα γεωργικά μηχανήματα.

Θα εργαστούν δε είτε σαν τεχνικοί σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων, που υπάρχει έλλειψη στην άμεση περιφέρεια είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ερασιτεχνικά έχοντες γεωργικά μηχανήματα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν και να προτείνουν ,το γεωργικό μηχάνημα που θα θέλει να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος ,ανάλογα με την χρήση, καθώς επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν  την οργάνωση της αποθήκης του συνεργείου τους.

Τέλος ο Διευθυντής Κος  Βουδούρης Δημήτριος μας τόνισε ,  ότι με συνεργασία τον Δήμο Κυλλήνης-Ανδραβίδας, θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς μία εκστρατεία ενημέρωσης  για τις νέες ειδικότητες του ΙΕΚ Λεχαινών, ώστε οι άμεσοι ενδιαφε-ρόμενοι να γνωρίζουν           πολύ καλά τι σημαίνει σύστημα μεταδευτεροθάθμιας εκπαί-δευσης και κατάρτισης, και τι  επαγγελματικές προοπτικές δίνονται στους αποφοίτους όταν ολοκληρώνει κάποιος  σπουδαστής την  θεωρητική, εργαστηριακή  και πρακτική άσκηση ή μαθητεία.

20

 

Δημοσιεύτηκε: 28/11/2017