Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει θεσπιστεί ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10141/ΙΑ (ΦΕΚ Β? 3056/18.11.2012).
Η ισχύς της εν λόγω απόφασης αρχίζει την 1-1-2013.

ΦΕΚ 725/Β? 2011 «Ρύθμιση Θεμάτων Διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ»

ΦΕΚ 1063/ Β? 2012 «Απόφαση της υπ? αριθμ. 13/26.03.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 11ο: «Τροποποίηση της αριθμ. 2384/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ»