Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, υποβάλλει αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που καταρτίζεται εντός δεκαπέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης και εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης, αναφέροντας τους λόγους, τη σειρά προτίμησης των Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί και καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

  • Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ., διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ., την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία αφού λάβει υπόψη της τους λόγους, αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφαση της τις αιτούμενες μετεγγραφές.
  • Κατ’εξαίρεση, μόνο για περιπτώσεις μετάθεσης γονέων και καταρτιζομένων που είναι Στρατιωτικοί ή υπάλληλοι στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής τόπου διαμονής ή όταν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, η Δ/νση Κατάρτισης και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφασή της εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφής, εφόσον έχουν υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης.

Επίσης για τις μετεγγραφές ισχύουν τα εξής:

  • Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητας του.
  • Ο καταρτιζόμενος με την έναρξη του νέου εξαμήνου καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο μετεγγράφηκε, όπου και διαβιβάζεται ο ατομικός φάκελος και τα λοιπά στοιχεία της κατάρτισης, φωτοαντίγραφα των οποίων φυλάσσονται σε αρχείο μετεγγραφομένων στο Ι.Ε.Κ. από το οποίο προέρχεται.
  • Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μεταγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ. που είναι γραμμένος. Όταν η μεταγραφή του εγκριθεί, η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. αποστέλλει στο Ι.Ε.Κ. όπου μεταγράφεται, τα στοιχεία κατάρτισης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του καταρτιζομένου.
  • Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.
  • Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.

Επιστροφή του καταρτιζομένου στο αρχικό Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με νέα μετεγγραφή.