Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

Σημαντικός τομέας του έργου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ομάδα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους καταρτίζει προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων μέσω μιας διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κατά προτεραιότητα προωθούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Αφού καταρτιστεί το προσχέδιο του εκάστοτε Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται στην Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Δ.) η οποία αποτελείται από 10 μόνιμα μέλη και αρμοδιότητά της είναι να καθορίσει το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα προταθεί από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για να τεθεί σε ισχύ.

Αρμοδιότητα της Ομάδας Επαγγελματικών Δικαιωμάτων είναι η κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των κατόχων πιστοποιητικού επιπέδου 1 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των πτυχιούχων δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους, τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας που συντάσσει κάθε προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και τη λειτουργία της Ε.Ε.Δ. (Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων), στην οποία το σχετικό προσχέδιο Π.Δ. προωθείται από την Ομάδα Εργασίας. Η Ε.Ε.Δ. αποτελείται από 10 μόνιμα μέλη που επεξεργάζονται το προσχέδιο Π.Δ. και καταλήγουν σε σχέδιο Π.Δ. το οποίο, έπειτα από τις προβλεπόμενες κατά το νόμο διαδικασίες, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η αλληλογραφία για θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή άτομο.

Νέα Προεδρικά Διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα τεχνικών ειδικοτήτων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προεδρικά Διατάγματα που ρυθμίζουν την άσκηση των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του υδραυλικού, του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, του χειριστή μηχανημάτων έργου και του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων.